Strona Główna
Telewizja i Internet
O spółdzielni
Pliki do pobrania
Galeria
Ogłoszenia mieszkańców
Kontakt
 Witamy na oficjalnej stronie Spółdzielni Mieszkaniowej "Nad Wartą" w Działoszynie.

P R Z E T A R G I   


O G Ł O S Z E N I E  O   P A W I L O N I E   D O   W Y N A J Ę C I A   

Aktualności


      

ŻYCZENIA

Zdrowych, radosnych i spokojnych Świąt Wielkiej Nocy, smacznego jajka, mokrego dyngusa oraz odpoczynku w rodzinnym gronie życzą:
Rada Nadzorcza, Zarząd i Pracownicy Spółdzielni Mieszkaniowej „Nad Wartą” w Działoszynie.

Dodano 12.04.2017 r.


      

SM/XXV/123/2017

Działoszyn, dn. 03.04.2017 r.

PORZĄDEK WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „NAD WARTĄ”W DZIAŁOSZYNIE.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Nad Wartą” w Działoszynie uprzejmie zawiadamia, że w dniu 28.04.2017 r. (piątek), o godz. 1600 w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej przy ul. Grota Roweckiego 6 w Działoszynie, odbędzie się Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni, zwołane zgodnie z § 112 ust. 3 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Nad Wartą” w Działoszynie z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia Członków.
2. Wybór Prezydium Zebrania:
a) przewodniczącego;
b) sekretarza;
c) asesora.
3. Omówienie zasad obradowania Walnego Zgromadzenia.
4. Przedstawienie porządku obrad.
5. Wybór komisji:
a) mandatowo – skrutacyjnej;
b) uchwał i wniosków.
6. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Walnego Zgromadzenia Członków z dnia 29.04.2016 roku.
7. Zatwierdzenie:
a) Sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni, sprawozdania finansowego i podziału nadwyżki bilansowej Spółdzielni Mieszkaniowej „Nad Wartą” w Działoszynie za rok 2016:
- dyskusja;
- podjęcie uchwały w w/w sprawach.
b) Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Nad Wartą” w Działoszynie za rok 2016:
- dyskusja;
- podjęcie uchwały w w/w sprawie.
8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej za rok 2016 i wnioski w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Nad Wartą” w Działoszynie za rok 2016:
- dyskusja;
- podjęcie uchwał w w/w sprawach.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Spółdzielni.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółdzielni.
11. Podjecie uchwały w sprawie przyjęcia (wprowadzenia zmian) do Regulaminu Rady Nadzorczej.
12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia uproszczonych zasad sporządzania sprawozdań finansowych przewidzianych dla małych jednostek.
13. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu SM „Nad Wartą” w Działoszynie do dysponowania nieruchomością „Delikatesy”, położoną w Działoszynie przy ul. Usługowej 5, na cele budowlane polegające na rozbiórce w/w nieruchomości.
14. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą wniosków z przeprowadzonej przez Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych RP pełnej lustracji spółdzielni za lata 2013 - 2015:
- podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia protokołu z pełnej lustracji spółdzielni za lata 2013-2015 wraz z listem polustracyjnym zawierającym wnioski.
15. Podjęcie Uchwały w sprawie wyboru delegata oraz zastępcy delegata na VII Krajowy Zjazd Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP.
16. Wolne wnioski.
17. Sprawy różne.
18. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków.
19. Zakończenie obrad.


Jednocześnie informujemy, że w Dziale Księgowości w dniach od 10.04.2017 r. do 25.04.2017 r. w godzinach od 800 do 1300, będą wyłożone sprawozdania, regulaminy i projekty Uchwał będące przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Nad Wartą” w Działoszynie. Osobami upoważnionymi do udzielania informacji będą: Członek Zarządu Główny Księgowy – pani mgr Marzena Szczęsna oraz Z-ca Głównego Księgowego - pani mgr Beata Wlaźlik. Członkowi Spółdzielni przysługuje prawo zapoznania się z tymi dokumentami. Członek Spółdzielni ma prawo zgłaszania poprawek do projektów uchwał nie później niż na 3 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia. Projekty uchwał i żądania zamieszczenia oznaczonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia, mają prawo zgłaszać Członkowie Spółdzielni w terminie do 15 dni przed dniem Walnego Zgromadzenia. Projekt uchwały zgłoszonej przez Członków Spółdzielni musi być poparty przez co najmniej 10 członków, przy czym wnioskodawca dołącza listę osób popierających projekt uchwały zawierającą: imiona i nazwiska, adresy, numery członkowskie oraz podpisy. Jeżeli wniesione przez Członka Spółdzielni projekty uchwał lub poprawki są nieformalne, Zarząd Spółdzielni może takie poprawki odrzucić.

ZARZĄD SPÓŁDZIELNI

Dodano 06.04.2017 r.

      


      

SM/XXV/76/2017

Działoszyn, dn. 06.03.2017 r.

OGŁOSZENIE

W związku z rozpoczynającym się okresem wykonywania wszelkiego rodzaju prac remontowych w zasobach mieszkaniowych, działając w imieniu Spółdzielni Mieszkaniowej „Nad Wartą” w Działoszynie, w oparciu o Regulamin Porządku Domowego i Współżycia Mieszkańców Spółdzielni Mieszkaniowej „Nad Wartą” w Działoszynie przypominamy, że prace ogólnobudowlane wykonywane w mieszkaniach (m. in. wymiana stolarki okiennej i drzwi wejściowych do mieszkania, przeróbki na instalacji c. o.) mogą być dokonywane jedynie za pisemną zgodą Zarządu Spółdzielni.
Niezastosowanie się do powyższego, będzie skutkowało kierowaniem spraw na drogę postępowania sądowego.

ZARZĄD SPÓŁDZIELNI

Dodano 06.03.2017 r.


      

Działoszyn, dn. 02.03.2017 r.

INFORMACJA

W związku z zaplanowanym na dzień 17.03.2017 roku (piątek) spotkaniem organizacyjnym ze wszystkimi pracownikami S.M. „Nad Wartą” informujemy, że w tym dniu Spółdzielnia będzie nieczynna w godzinach od 11 30 do 13 30.
W przypadku awarii prosimy o kontakt pod numer dyżurny 606 270 591.

ZARZĄD SPÓŁDZIELNI

Dodano 02.03.2017 r.


      

SM/XXIV/462/2016

Działoszyn, dn. 07.12.2016 r.

OGŁOSZENIE

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Nad Wartą” w Działoszynie, w oparciu o § 5 „Regulaminu Rozliczania Kosztów Wody w Spółdzielni Mieszkaniowej „Nad Wartą” w Działoszynie” z dnia 01.07.2013 r., zwraca się z prośbą do mieszkańców osiedla o udostępnienie swoich mieszkań w celu wykonania odczytów wskazań wodomierzy. Pomiary będą przeprowadzane przez pracowników Spółdzielni w godz. 8 00 - 13 00 oraz 15 00 – 20 00 według następującej kolejności:
19 grudnia (poniedziałek) bloki nr 1, 2, 3, 4/5;
20 grudnia (wtorek) bloki nr 6, 7, 8, 9, 10;
21 grudnia (środa) bloki nr 11, 12, 13, 15;
22 grudnia (czwartek) bloki nr 16, 17, 18;
27 grudnia (wtorek) bloki nr 19, 20;
28 grudnia (środa) bloki nr 21, 22;
29 grudnia (czwartek) bloki nr 23, 24;
30 grudnia (piątek) bloki nr 25, 26, 27.

ZARZĄD SPÓŁDZIELNI

Dodano 12.12.2016


      

SM/XXIV/462/2016

Działoszyn, dn. 31.09.2016 r.

OGŁOSZENIE

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Nad Wartą” w Działoszynie zwraca się z prośbą do mieszkańców osiedla o udostępnienie swoich mieszkań w celu sprawdzenia stanu technicznego przewodów kominowych oraz wykonania przeglądu instalacji gazowej. Pomiary będą przeprowadzane przez „Zakład Kominiarski NIEBORAK” Mistrz Kominiarski Marek Nieborak”, w godz. 9 00 - 13 30 oraz 15 00 – 17 00, według następującej kolejności:
10 października (poniedziałek) bloki nr 1, 2, 3, 4/5, 6, 7, 8, 9.
11 października (wtorek) bloki nr 10, 11, 12, 13, 15, 16.
12 października (środa) bloki nr 17, 18, 19, 20.
13 października (czwartek) bloki nr 21, 22, 23.
14 października (piątek) bloki nr 24, 25, 26, 27.
15 października (sobota) lokale w których w w/w terminach nie zastano użytkownika.

Jednocześnie odbędzie się czyszczenie przewodów wentylacyjnych, dymowych i spalinowych. Prosimy o zabezpieczenie kratek wentylacyjnych w mieszkaniach we własnym zakresie. Informujemy, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spaw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych, użytkownik lokalu ma obowiązek udostępnić lokal w celu przeprowadzenia powyższych czynności.

Niesprawna instalacja gazowa oraz zły stan przewodów kominowych (wentylacyjnych) są najczęstszymi przyczynami wystąpienia zagrożenia dla zdrowia i życia osób przebywających w lokalu. Udostępniając lokal zadbasz o swoje bezpieczeństwo.

ZARZĄD SPÓŁDZIELNI

Dodano 03.10.2016


      

SM/XXIV/271/2016

Działoszyn, dn. 13.06.2016 r.

OGŁOSZENIE

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Nad Wartą” w Działoszynie, w oparciu o § 5 „Regulaminu Rozliczania Kosztów Wody w Spółdzielni Mieszkaniowej „Nad Wartą” w Działoszynie” z dnia 01.07.2013 r., zwraca się z prośbą do mieszkańców osiedla o udostępnienie swoich mieszkań w celu wykonania odczytów wskazań wodomierzy. Pomiary będą przeprowadzane przez pracowników Spółdzielni w godz. 8 00 - 13 00 oraz 15 00 – 20 00 według następującej kolejności:
21 czerwca (wtorek) bloki nr 1, 2, 3, 4/5,
22 czerwca (środa) bloki nr 6, 7, 8, 9, 10,
23 czerwca (czwartek) bloki nr 11, 12, 13, 15,
24 czerwca (piątek) bloki nr 16, 17, 18,
27 czerwca (poniedziałek) bloki nr 19, 20,
28 czerwca (wtorek) bloki nr 21, 22,
29 czerwca (środa) bloki nr 23, 24,
30 czerwca (czwartek) bloki nr 25, 26, 27.

ZARZĄD SPÓŁDZIELNI

Dodano 13.06.2016


      

Zarząd Spółdzielni informuje, że w zakładce Pliki do pobrania zamieszczono Protokół z Walnego Zgromaszenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej "Nad Wartą" w Działoszynie", które odbyło się w dniu 29.04.2016 r..

ZARZĄD SPÓŁDZIELNI

Dodano 17.05.2016


      

SM/XXIV/194/2016

Działoszyn, dn. 14.04.2016 r.

OGŁOSZENIE

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej “Nad Wartą” w Działoszynie informuje:
1. Na podstawie Uchwały Rady Nadzorczej Nr 35/IV/2016 z dnia 04.04.2016 r. w sprawie zmniejszenia stawki na fundusz remontowy:
- zmniejsza się stawkę opłaty na fundusz remontowy z kwoty 1,00 zł/m2 na kwotę 0,50 zł/m2.
2. Na podstawie Uchwały Rady Nadzorczej Nr 36/IV/2016 z dnia 04.04.2016 r. w sprawie podwyższenia stawki opłaty eksploatacyjnej:
- podwyższa się stawkę opłaty eksploatacyjnej z kwoty 1,51 zł/m2 na kwotę 2,01 zł/m2.
Powyższe zmiany nie będą miały wpływu na wysokość dotychczasowego czynszu.
Uchwały wchodzą w życie z dniem 01.08.2016 r.

Przypominamy o terminowych wpłatach.

ZARZĄD SPÓŁDZIELNI

Dodano 14.04.2016
Współrzędne GPS Siedziby Spółdzielni

N 51º 6' 52.4483"   E 18º 52' 38.1299
a) Nazwa Zadania: "Termomodernizacja budynku wielorodzinnego mieszkalnego w Działoszynie, ul. Piłsudskiego 20",
b) Wartośc zadania: 324 025,81 zł,
c) Dofinansowanie w formie umorzenia części pożyczki w kwcie 145 800,00  zł,
d) Dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi


e) Zadanie obejmuje: ocieplenie ścian zewnętrznych, ścian piwnic w kontakcie z powietrzem i gruntem, ociepenie stropodachu, wymiana stolarki okiennej piwnicznej, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej na klatkach schodowych, modernizacja rozdzielaczy oraz montaż grzejnikowych zaworów termomodernizacycjnych.

www.zainwestujwekologie.pla) Nazwa Zadania: "Termomodernizacja budynku wielorodzinnego mieszkalnego w Działoszynie, ul. Piłsudskiego 23",
b) Wartośc zadania: 523 284,24 zł,
c) Dofinansowanie w formie umorzenia części pożyczki w kwcie 145 800,00  zł,
d) Dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi


e) Zadanie obejmowało: ocieplenie ścian zewnętrznych, ścian piwnic w kontakcie z powietrzem i gruntem, ociepenie stropodachu, wymiana stolarki okiennej piwnicznej, modernizacja rozdzielaczy oraz montaż grzejnikowych zaworów termomodernizacycjnych.

www.zainwestujwekologie.pl


Spółdzielnia zrzeszona w Związku Rewizyjnym Spółdzielni Mieszkaniowych Rzeczypospolitej Polskiej

Rada Nadzorcza

Przewodniczący Rady
Michał Cieśla

Zastępca Przewodniczącego Rady
Andrzej Lewandowski

Sekretarz Rady
Aldona Majchrzak


Pozostali członkowie:
Krystyna Jończyk
Krystyna Konecka
Iwona Janeczek
Krzysztof Sikora
Ewa Adamus
Zdzisław Kopij

OSOBA, KTÓREJ DANE OSOBOWE DOTYCZĄ:
- MA PRAWO DOSTĘPU DO TREŚCI SWOICH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIENIA;
- PODAJĄC SWOJE DANE, CZYNI TO DOBROWOLNIE, A JEŻELI WYNIKA TO Z OBOWIĄZKU ZOSTANIE O TYM POINFORMOWANA.

Aktualny skład Zarządu


Prezes Zarządu
Łukasz Strykowski

Zastępca Prezesa Zarządu
mgr inż. Wojciech Patocki

Główny Księgowy Członek Zarządu
mgr Marzena Szczęsna
Telefon dyżurny 606 270 591
 Statystyki

© .
© Design by 2010 - 2017 S.M. Nad Warta.