Zaproszenie do składania ofert na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

SM/213/2021

SIWZ:  INI 25 PDF

Przedmiotem zapytania jest usługa polegająca na pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego specjalności konstrukcyjno-budowlanej w imieniu i na rzecz Zamawiającego, w granicach uprawnień określonych przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.) oraz w granicach umocowania nadanego na podstawie umowy zawartej z Zamawiającym, podczas realizacji robót budowlanych dotyczących:

„Termomodernizacja budynku wielorodzinnego mieszkalnego, położonego przy
ul. Piłsudskiego 25 w Działoszynie”.

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności konstrukcyjno-budowlanej dotyczy w/w robót w zakresie określonym w projektach budowlanych, przedmiarach robót oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót.

Dokumenty te udostępnione są na stronie internetowej www.smnadwarta.pl  (aktualności z dnia 09.06.2021 r.) jak również w siedzibie Zamawiającego.