Zaproszenie do składania ofert na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

SM/213/2021 SIWZ:  INI 25 PDF Przedmiotem zapytania jest usługa polegająca na pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego specjalności konstrukcyjno-budowlanej w imieniu i na rzecz Zamawiającego, w granicach uprawnień określonych przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.) oraz w granicach umocowania nadanego na podstawie umowy zawartej z Zamawiającym, podczas realizacji robót budowlanych dotyczących: „Termomodernizacja budynku wielorodzinnego mieszkalnego, położonego przy ul. Piłsudskiego 25 w Działoszynie”. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności konstrukcyjno-budowlanej dotyczy w/w robót w zakresie określonym w projektach budowlanych, przedmiarach robót oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót. Dokumenty te udostępnione są na stronie internetowej www.smnadwarta.pl  (aktualności z dnia 09.06.2021 r.) jak również w siedzibie Zamawiającego.
Read More

Spis stanów wodomierzy.

SM/ 190 /2021 OGŁOSZENIE W związku z sytuacją epidemiologiczną w Polsce, Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Nad Wartą” w Działoszynie, w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców osiedla oraz pracowników spółdzielni, zwraca się z prośbą o wypełnienie druków (dotyczących aktualnych stanów wodomierzy) dostarczonych do Państwa skrzynek pocztowych. Wypełniony druk prosimy dostarczyć do skrzynki podawczej znajdującej się przed wejściem do siedziby spółdzielni, przy ul. Grota Roweckiego 6. Ostateczny termin dostarczenia informacji upływa z dniem 30 czerwca 2021 r.. Jednocześnie dziękujemy wszystkim Państwu za współpracę oraz okazywaną wyrozumiałość w tym trudnym dla wszystkich czasie. Tabelka dotycząca spisu wodomierzy  - do pobrania.  
Read More

Ogłoszenie o przetargu: „Modernizacja węzła cieplnego bl. 25”

  SM/186 /2021                                 Działoszyn, dn. 09.06.2021 r. Ogłoszenie o przetargu Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nad Wartą” w Działoszynie, ul. Grota Roweckiego 6, 98-355 Działoszyn, zaprasza do udziału w pisemnym przetargu nieograniczonym dotyczącym: „Modernizacja węzła cieplnego z montażem zaworów grzejnikowych z głowicami termostatycznymi oraz podpionowych w budynku wielorodzinnym przy ul. Piłsudskiego 25 w Działoszynie.” Termin składania ofert do dnia 25.06.2021 r., (tj. piątek) do godz. 1500. Więcej szczegółów poniżej lub pod numerem telefonu 694 462 914. Zał. nr 1 SIWZ zał. 2 przedmiar zał. 2 przedmiar poz. 1.7.1 zał. 3 projekt
Read More

Ogłoszenie o przetargu: „Termomodernizacja budynku nr 25”

SM/ 185 /2021                                                                          Działoszyn, dn. 09.06.2021 r.   Ogłoszenie o przetargu Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nad Wartą” w Działoszynie, ul. Grota Roweckiego 6, 98-355 Działoszyn, zaprasza do udziału w pisemnym przetargu nieograniczonym dotyczącym: „Termomodernizacja budynku wielorodzinnego mieszkalnego, położonego przy ul. Piłsudskiego 25 w Działoszynie.” Termin składania ofert do dnia 25.06.2021 r., (tj. piątek) do godz. 1500. Więcej informacji poniżej lub pod numerem telefonu 694 462 914. Zał. nr 1 SIWZ zał. 2 projekt zał. 3 przedmiar
Read More